בחירות למועצת התלמידים

הבחירות

בתהליך בחירות דמוקרטי, נבחרים נציגי הנהגת התלמידים. תפקידם לקדם פעילויות ערכיות, חברתיות אשר יסייעו בהטמעת ערכי החזון הבית ספרי.