ייחודיות בית ספרית

חינוך ליצירתיות ובאמצעותה

תפקוד בעולם משתנה מחייב טיפוח אינטליגנציה יצירתית, לכן פיתחנו תרבות למידה בדגש על יצירתיות

אנו מאמינים שכך נוביל להעלאת ההישגים בתחום הלימודי, הערכי והחברתי. במסגרת פיתוח הייחודיות הבית ספרית "חינוך ליצירתיות ובאמצעותה", נבנות יחידות הוראה חדשניות המשלבות למידה חווייתית, רלוונטית ומשמעותית לתלמיד, ומעודדות יזמות, ובחירה ליצור ולהמציא. דרך למידה זו מקנה מיומנויות וכישורי חשיבה מסדר גבוה המעודדים חשיבה יצירתית, גמישה והקשרית.